Zavrieť

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tímto bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Sedaci-vaky.eu. Tyto zásady popisují, jak Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme.

Zároveň bychom Vás chtěli ujistit, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností Sedaci-vaky.eu považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnou právní úpravou.

Osobní údaje jsou pod elektronickou i procedurální kontrolou a společnost Sedaci-vaky.eu disponuje mechanismy zajišťujícími adekvátní ochranu zpracovávaných osobních údajů před zneužitím.

Níže uvedené se netýká informací o právnické osobě (jako např. její název, právní forma, kontaktní údaje…).

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem a zároveň zpracovatelem je společnost Sedaci-vaky.eu, IČ: 87559714, DIČ: CZ8611096230, se sídlem Zahradní 13, Zábřeh 789 01, která shromažďuje, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. V rámci společnosti jsou osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytně nutné pro účely zpracování. Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost našich zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr vhodných smluvních partnerů.

2. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Jedná se o identifikační (zejména jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ) a kontaktní údaje (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa), dále pak údaje z naší vzájemné komunikace. Všechny zmíněné osobní údaje jste nám sdělili v rámci naší spolupráce. Osobní údaje jsou společností Sedaci-vaky.eu zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

3. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme zejména z právního důvodu plnění smlouvy. Jedná se o případy, kdy realizujeme smluvní závazek včetně související obchodní a finanční komunikace. Dále zpracováváme osobní údaje v rámci plnění právních povinností vyplývajících ze zákona (vedení účetnictví, daňové odvody, mzdová a personální agenda, poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona). Z právního důvodu našeho oprávněného zájmu Vám jako našim zákazníkům zasíláme newsletter. V případě, že nejste naším zákazníkem a chcete od nás dostávat newslettery, činíme tak na základě Vašeho souhlasu.

V případě zájmu pracovat pro společnost Sedaci-vaky.eu zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu poskytnutého pro účely výběrového řízení a využíváme tyto údaje pro vyhodnocení vhodného kandidáta a následnou korespondenci. Webové stánky Sedaci-vaky.eu využívají „cookies“ pouze na základě Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou uloženy na Vašem pevném disku pomocí Vašeho prohlížeče. Uchovávají určité informace, které Váš prohlížeč může přenést zpětně k nám při Vašem dalším přístupu na webovou stránku Sedaci-vaky.eu. Tyto soubory nám umožňují analyzovat Vaše používání webové stránky Sedaci-vaky.eu Při Vašem prvním vstupu na webovou stránku Sedaci-vaky.eu se objeví banner se žádostí o Váš souhlas s použitím „cookies"

4. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace smluvního vztahu (včetně doby úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy a současného prokázání historie smluvního vztahu) a dále po dobu, po kterou je společnost Sedaci-vaky.eu povinna uchovávat podle platné legislativy nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.

5. Je zpracování Vašich osobních údajů dobrovolné?

V případě, že nejste naším zákazníkem, děje se zpracování osobních údajů vždy na základě Vašeho souhlasu (pro účely zasílání newsletterů či náboru nových zaměstnanců). V ostatních případě se nejedná o dobrovolné zpracování osobních údajů a jeho zákonnost je podložena výše uvedenými právními důvody. Problematika dobrovolnosti zpracování osobních údajů v rámci „cookies“ je uvedena v článku 3 těchto Zásad (poslední odstavec).

6. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Dle platné legislativy máte vůči Sedaci-vaky.eu níže uvedená práva:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu nepřesných zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz (zejména pominul – li účel zpracování, v případě odvolání souhlasu, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány)
  • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů
  • právo na odvolání souhlasu (v případě, že zpracování osobních údajů na základě souhlasu – např. zasílání newsletterů)
  • právo vznést námitku týkající se zpracování vůči Sedaci-vaky.eu
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů ze strany Sedaci-vaky.eu k Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Při realizaci Vašich práv se obraťte na: „Vlastimil Ginther“. Společnost Sedaci-vaky.eu si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele. Veškeré Vaše dotazy k ochraně osobních údajů rádi zodpovíme. Vynaložíme veškerou rozumnou snahu k poskytnutí, opravení nebo vymazání osobních údajů z našich záznamů. Reakci na Vaše uplatněná práva provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem společnosti Sedaci-vaky.eu.